KINKEKUPONGIDE OSTMISE EESKIRJAD

CITYBEE KINKEKUPONGIDE OSTMISE EESKIRJAD

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

 • Käesoleva ettevõtte Citybee Eesti OÜ, registrikood 14646800, juriidiline aadress Telliskivi tn 60a/5 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10412 (edaspidi – ettevõte, CityBee või müüja) kinkekupongide (edaspidi – kinkekupongid) ostmise eeskirjad (edaspidi – eeskirjad) kehtestavad kinkekupongide tellimise veebikaupluses, aadress https://gift.citybee.ee, nende eest tasumise ja kättetoimetamise korra.

 

 • Enne kinkekupongi ostmist on ostja (edaspidi – ostja) kohustatud:

 

 • lugema eeskirjad tähelepanelikut läbi ja nendega nõustuma, märkides kinkekupongide veebikaupluse tellimisvormis ruudu „Nõustun CityBee kinkekupongite ostmise eeskirjadega“;
 • tutvuma ostja isikuandmete, mida ta esitab kinkekupongide veebikauplusele, töötlemist reguleeriva privaatsuspoliitikaga, märkides kinkekupongide veebikaupluse tellimisvormis ruudu „Tutvusin CityBee privaatsuspoliitikaga“;
 • esitama kinkekupongide veebikauplusele andmed, mida ettevõte vajab ostja tellimuse täitmiseks.

 

 • Kui ostjal on eeskirjade tõlgendamise või kohaldamise osas ükskõik milliseid küsimusi, võib ostja võtta ühendust ettevõtte esindajatega läbi järgmiste sidevahendite: telefon +372 600 5888, e-post info@citybee.ee
 • Ettevõtte ja Ostja, kes on täitnud eeskirjade punktis 1.2. esitatud tingimused, vahel tekib ostu-müügi võlaõiguslik suhe, mida ettevõte ja ostja täidavad vastavalt eeskirjadele ja sellele suhtele kohaldatavatele õigusaktidele.

 

 1. KINKEKUPONGI SOETAMINE

 

 • Ostajal on õigus osta CityBee veebikauplusest ühte liiki kinkekupong, mis on mõeldud tasumiseks CityBee osutatavate sõidukite ja elektritõukerataste renditeenuste eest.
 • Kinkekupongi tellimisvormi täites saab Ostja valida kinkekupongi kujunduse (graafilise kujunduse, võimalusega lisada isiklik tervitustekst), väärtuse (võrdne kinkekupongi hinnaga) ning kättetoimetamise ja makseviisi.
 • Kinkekupongi ostu kavandav ostja kohustub tasuma kinkekupongi hinna ja müüja kohustub ostja poolt ostetud kinkekupongi ostja määratud viisil üle andma.
 • Ostja kohustub tasuma kinkekupongi hinna oma isiklikult pangaarvelt või maksekontolt. Kui kinkekupongi tellimisvormis esitatud ostja andmed (ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus) ja kinkekupongi maksekorralduses märgitud tasuja andmed ei ühti, peetakse ostjaks kinkekupongi maksekorralduses märgitud tasujat.
 • Müüjal on õigus jätta ostja tellitud ja tasutud kinkekupong edastamata, kui ostja on valinud kinkekupongile lisada isikliku tervituse ja esitab teksti, mis õhutab etnilist, rassilist, usulist, soolist või sotsiaalset vaenu ja diskrimineerimist, soodustab vägivalda, agressiooni ning õhutab käitumist, mis ohustab tervist, ohutust ja keskkonda, või esitab muud sisu, mis rikub avalikku korda või kõlblust. Sel juhul on müüjal õigus tellimus koheselt tühistada, teavitades ostjat sellest kirjalikult (sh saates teate e-posti aadressile), ja tagastada ostja tasutud kinkekupongi maksumus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
 • Kui ostja kinkekupongi ostmisel osutab veebikaupluse tellimisvormis, et soovib arvet saada, saadetakse arve tellimisvormis märgitud ostja e-posti aadressile.
 • Kinkekupongi tellinud ja selle eest tasunud ostjale saadetakse e-posti kaudu kinnitus tellimuse täitmise kohta.

 

 • KINKEKUPONGI KÄTTETOIMETAMINE

 

 • Ostja poolt tasutud kinkekupong toimetatakse kätte ostja poolt valitud viisil – valitud disainiga prinditav kinkekupong edastatakse ostja e-posti aadressile või saadetakse ostja osutatud kinkekupongi saaja e-posti aadressile.
 • Kui ostja valib kinkekupongi toimetamise kinkekupongi saaja e-posti aadressile, saadetakse kinkekupongi saajale müüja teade kingituse saatmise kohta.
 • Müüja ei vastuta kahju eest, mida ostjale ja (või) kolmandale isikule põhjustasid ostja poolt valesti osutatud andmed (sealhulgas, kuid mitte ainult, kinkekupongi saaja e-posti aadress) ning seetõttu soovitatakse ostjale juhul, kui ostja ei ole veendunud, et talle teadaolev kinkekupongi saaja e-posti aadress on õige, valida kinkekupongi üleandmiseks mõni muu viis.

 

 1. KINKEKUPONGI TAGASTAMINE

 

 • CityBee veebikaupluses kinkekupongi ostnud ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse tasumise kuupäevast ilma põhjust märkimata ja ilma kulusid kandmata tühistada tellimus ja tagastada kasutamata kinkekupong ning saada tasutud kinkekupongi hind tagasi.
 • Ostja tühistab sõlmitud tellimuse ja tagastab ostetud kinkekupongi hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse tasumise kuupäevast, esitades e-posti kaudu või müüja büroos müüjale vabas vormis taotluse tagastada raha, kinkekupongi hinna tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kinkekupongi kordumatu koodi.
 • Eeskirjade selles jaos sätestatud korras tagastatakse kinkekupongi hind ainult kinkekupongi ostjale, hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates ostja asjakohase taotluse saamise kuupäevast.
 • Ostjale tagastatakse üksnes kasutamata kinkekupongi hind. Kui kinkekupongi saaja kasutab kinkekupongi (kogu summat või osa sellest) 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates ostja tellimuse tasumise kuupäevast, ei ole ostjal õigust sõlmitud tellimust tühistada ning kinkekupongi hinda või kinkekupongi kasutamata osa ostjale ei tagastata.

 

 1. KINKEKUPONGI KEHTIVUS JA KASUTAMISTINGIMUSED

 

 • Ostja ostetud kinkekupong kehtib 12 (kaksteist) kuud alates kinkekupongi tellimuse tasumise kuupäevast.
 • Kinkekupongil osutatud teenuseid osutab müüja ise.
 • Kinkekupongi kasutamiseks on vaja olla või registreerida CityBee teenuste kasutajaks ning tema mobiilseadmes peab olema installeeritud CityBee mobiilirakendus CityBee sõidukite broneerimiseks, sõidukite ja elektritõukerataste lahtilukustamiseks, lukustamiseks ja (või) muudeks toiminguteks, mis on ette nähtud tarkvaras.
 • Kinkekupongi kasutamiseks peab kinkekupongi saaja sisestama kinkekupongile märgitud kordumatu koodi oma CityBee mobiilirakenduse kontole.
 • Kinkekupongi aktiveerimisel käesolevate eeskirjade punktis 5.4 sätestatud korras tekib CityBee ja kinkekupongi saaja vahel tsiviilõiguslik lepinguline suhe seoses CityBee sõidukite rentimisega ja teenustega, mida CityBee ja kinkekupongi saaja rakendavad kooskõlas CityBee Sõidukite rentimise ning teenuste osutamise tingimuste ja eeskirjadega, millega kinkekupongi saaja tutvub ja nõustub CityBee mobiilirakenduses registreerudes.
 • CityBee võib keelduda osutamast kinkekupongil nimetatud teenuseid kinkekupongi saajale, kes ei vasta CityBee teenuse osutamisele esitatavatele nõuetele (sealhulgas, kuid mitte ainult, sõltuvalt kehtivate sõiduki juhilubade olemasolust), ja sel juhul ei tagastata kinkekupongi eest tasutud raha ei ostjale ega kinkekupongi saajale.
 • CityBee võib keelduda osutamast kinkekupongil nimetatud teenuseid kinkekupongi saajale, kui selline teenuse osutamine ohustaks konkreetsel juhul kinkekupongi saaja või kolmanda isiku tervist, elu või võib põhjustada muud kahju.

 

 1. PIIRANGUD JA KEELUD

 

 • Ostjal on keelatud ilma CityBee eelneva kirjaliku nõusolekuta levitada, kopeerida või muul ebaseaduslikul viisil kasutada CityBee veebikaupluses esitatud teavet (tekste, pilte, kaubamärke, veebikaupluse graafilist disaini, tarkvara koodi jm).
 • Ostjal ei ole õigust kinkekuponge võltsida, kopeerida ega kasutada või osta kinkekuponge muul ebaseaduslikul viisil. Ilma CityBee nõusolekuta ei ole ostjal õigust kinkekuponge müüa.
 • Kõik kinkekupongi disaini ja sisu (välja arvatud ostja esitatud isiklik tervitustekst) autoriõigused on CityBee või CityBee partnerite omand.

 

 • POOLTE VASTUTUS

 

 • Ostja ja müüja vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja ning kohustuvad hüvitama teisele poolele tekitatud otsese kahju.Ostja vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.
 • Kui ostjal ei ole võimalik nende eeskirjadega ette nähtud ettevõtte teenuseid asjakohaselt kasutada, peab ostja teavitama sellest ettevõtet e-posti või telefoni kaudu või kirjalikult. Kogu ostja edastatud ja ettevõtte valduses olevast teabest juhindudes lahendatakse vaidlus poolte vastastikusel rahumeelsel kokkuleppel või seaduses ettenähtud korras. Teenuseid käsitlevad nõuded tuleb esitada hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul alates teenuste osutamise kuupäevast. Ettevõte püüab vastata ostja pöördumisele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast. Kui ettevõte ei rahulda ostja nõuet või rahuldab selle osaliselt, on ostjal õigus pöörduda Eesti Vabariigi tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole tarbijavaidluste kohtuväliseks lahendamiseks (täpsema teabe leiate järgmisel lingil ttja.ee/et ).

 

 • LÕPPSÄTTED

 

 • Eeskirjad jõustuvad ostja suhtes kohe, kui ostja kinnitab oma nõustumist nendega kinkekupongi veebikaupluse tellimisvormis.
 • Ettevõttel on õigus ühepoolselt loovutada kolmandale isikule kõik või osa nendest eeskirjadest tulenevad õigused ja kohustused ilma ostja eraldi nõusolekuta, teavitades ostjat tehtud üleandmisest kirjalikult.
 • Neid eeskirju tõlgendatakse ja rakendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 • Eeskirjadest tulenevad pooltevahelised vaidlused, mida ei õnnestunud lahendada eeskirjade punktis 8.4. sätestatud korras, lahendatakse ettevõtte asukohajärgsetes Eesti Vabariigi kohtutes.

 

______________________________________